Forskning, innovation og forretningsudvikling skal knyttes tættere sammen for at løse EU’s udfordringer. Med Horizon 2020 satser EU blandt andet på markedsorienteret forskning målrettet virksomheder, forretningsudvikling og innovation i erkendelse af det store potentiale, der ligger i virksomhederne for at bidrage til Europas udvikling. Innovative idéer og brugbare forskningsmæssige resultater skal nå hurtigere ud på markedet, og særligt for de små og mellemstore virksomheder er der gjort meget for at gøre ansøgningsprocedurerne enklere, lettere og hurtigere.

Vilde idéer hurtigt på markedet

Fra dansk side arbejdes der målrettet på at få en høj deltagelse af danske forskere og virksomheder i Horizon 2020-projekter. Det er allerede i høj grad lykkedes, for Danmark ligger nummer to over de lande, der har højst deltagelse i EU projekter pr. indbygger i Horizon 2020. I Danmark findes der en stor mængde rådgivere til rådighed for danske ansøgere. De fleste er samlet i et stort netværk kaldet EU-DK Support, drevet af Styrelsen for Forskning og Innovation (FI), hvor af blandt andet regionskontorerne er medlemmer. Alle regionerne har, som led i at hjælpe danske ansøgere direkte fra Bruxelles, oprettet EU-regionskontorer.

Horizon 2020 er gearet til private virksomheder med viden fra forskning, for at bringe de også lidt vildere idéer hurtigt på markedet.

”Horizon 2020 er gearet til private virksomheder med viden fra forskning, for at bringe de også lidt vildere idéer hurtigt på markedet. Og selv om det i første omgang drejer sig om finansiering af udvikling for virksomhederne selv, så er det tit det samarbejde, man bliver ”tvunget til” i EU-sammenhæng, som vi efterfølgende hører om som den allervigtigste gevinst ved at opnå støtte. Der er simpelthen en EU-merværdi i form af viden, inspiration, erfaring og input fra andre traditioner,” siger Lars Holte Nielsen fra Central Denmark EU Office.

En iværksættervirksomhed, der har fået støtte, er Global Lightning i Herning. EU-tilskuddet (SMV fase et og to) beløber sig til totalt 6,5 mio. kr. til udvikling af teknologiske lynafledere til vindmøller. Produktet Lightning Interception Blade Implant, der påmonteres vingerne, skal beskytte energiproduktionen og sikre mod skader på vindmøllerne. På den maritime front har Tuco Marine Group i Fåborg for nylig fået 1,8 mio. euro til udvikling af kulfiberbåde. Projektet rammer flere af EU's prioriteter, f.eks. reduceret brændstofforbrug gennem lettere både – og så skaber det vækst og beskæftigelse. Allerede fra starten har projektet givet anledning til ansættelse af nye medarbejdere ved Tuco. EU-kontorerne har været i dialog med virksomhederne i processen og er kommet med input til optimering af ansøgningen for at sikre bedst mulige chancer for succes.

Målrettet indsats for at finde virksomheder

Selv om programmet og ansøgningsprocessen er blevet lettere, kan det stadig kræve gode råd og vejledning og lidt ”oversættelse af EU-sproget” at komme hele vejen frem til EU-midlerne. Da ansøgningsprocedurerne er gjort lettere, er der også flere ansøgere end tidligere.

”Helt overordnet oversætter vi EU til virksomhedssprog med det formål at hente euro hjem til regionen og fremtidssikre arbejdspladser i en nordjysk vidensbaseret økonomi. Her passer Horizon 2020 rigtig godt ind med erhvervsrettet finansiel støtte til innovation, der kan være med til at kickstarte centrale processer,” siger Benjamin Holst, NordDanmarks EU-Kontor, der netop har oprustet på personalesiden, så der nu sidder seks medarbejdere i Bruxelles og seks lokalt i Støvring.

Samstemmende fra de fem regionskontorer lyder det, at arbejdet med at finde de rigtige og bedst egnede innovationsklare virksomheder er det svære i processen. Derfor består EU-kontorernes arbejde også meget i helt konkret at gå fra dør til dør, fra virksomhed til virksomhed.

Vi hjælper og rådgiver i alle faser omkring projektudvikling og ansøgning om EU-midler.

”Vi hjælper og rådgiver i alle faser omkring projektudvikling og ansøgning om EU-midler. Vi identificerer og screener syddanske virksomheder i forhold til deres innovative potentiale og om de har konkrete projektidéer med innovationshøjde og markedspotentiale. I den forbindelse er vi dybt afhængige af vores kollegaer i det øvrige syddanske erhvervsfremme-system, der løbende er i kontakt med virksomheder i anden rådgivnings-øjemed. Vi går med i idéudvikling og overvejelser om evt. offentlig-private samarbejder, og derefter bliver virksomhedens udviklings- og innovationspotentiale matchet med EU-ordningerne. Til selve ansøgningen hjælper vi med at målrette og optimere, særligt i forhold til at få ansøgningen til at flugte med EU’s politikker og strategier. Ansøgningen udarbejder virksomhederne selv evt. i samarbejde med private konsulenter,” siger direktør Rasmus Anker-Møller, South Denmark European Office.

Til opgaven med at finde egnede virksomheder har EU-kontorerne enten danske satellit-kontorer eller lokale konsulenter og samarbejder med væksthuse og erhvervsklynger. Det sker dog også, at virksomheder selv banker på hos regionskontorerne, f.eks. efter afslag på en eller flere ansøgninger udarbejdet på egen hånd. Andre værktøjer tages naturligvis også i brug.

”Ud over arbejdet med at screene virksomhederne, opsøge, åbne døre til samarbejde med konsulenter og opsætte møder, udsender vi et dagligt nyhedsbrev til 1800 modtagere, der dækker alt fra politikere til virksomheder og andre landes regionskontorer. Vi arbejder meget strategisk og internationalt, da vores tilgang er, at det optimale for en dansk virksomhed lige så godt kan vise sig at være samarbejde med et udenlandsk universitet frem for et velkendt i Danmark,” siger kontorchef Esther Davidsen, ZealandDenmark.

Stort netværk af rådgivere

Kontorernes anstrengelser understøttes af en række officielle danske instanser. Styrelsen for Forskning og Innovation (FI), der varetager danske forskningsinteresser over for Europa-Kommissionen, er den officielle indgang til Kommissionen. I FI ligger EuroCenter, og her sidder de nationale kontaktpunkter for hvert tema, såsom energi, sundhed, fødevarer m.m. og rådgiver om mulighederne i Horizon 2020. I Bruxelles har FI ligeledes oprettet et kontor, DANRO, der yder en strategisk og en koordinerende indsats, der skal binde sammen og sparre, etablere møder direkte med Kommissionen og få relevante brugere fra regionskontorerne og fagfolk fra erhvervslivet og forskningsverdenen med. Derudover er FI koordinator for det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support. Netværket består af ca. 35 organisationer og dermed flere hundrede rådgivere, der understøtter den danske deltagelse i EU-programmer samt bidrager til at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer i højere grad udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri.

”EU-DK Support er et godt initiativ til at sprede og dele viden og medarbejderne er altid meget imødekommende. Det er et godt forum, hvor man kan involvere sig i forskellige dagsordener, og de giver desuden god orientering via e-mails med tal og analyser, som vi bruger i vores benchmarking,” siger direktør Birgitte Wederking, Copenhagen EU Office.

Rasmus Anker-Møller, direktør i South Denmark European Office, supplerer:

”Det er en ekstra platform for os, f.eks. til kommunikation af hjemtagene af støttekroner, så de gode historier kommer frem i Danmark.”

Via www.eusupport.dk, kan ansøgere hurtigt finde frem til en relevant rådgiver – både regionalt såvel som på nationalt plan.  

   
   

FAKTABOKS

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s hidtil største rammeprogram for forskning, udvikling og innovation med mere end 550 mia. kroner til fordeling over syv år (2014-2020).

Danmark ligger på 2. pladsen over de lande, der pr. indbygger modtager flest midler fra Horizon 2020. F.eks. har Central Denmark EU Office indtil nu opnået 514 mio. støttekroner – og har i øvrigt kun brugt 49 mio. kroner på det.

Opdeling i tre søjler

Videnskabelig topkvalitet (med bl.a. fremtidige og fremspirende teknologier)

Industrielt lederskab (med bl.a. innovation i SMV’er)

Samfundsmæssige udfordringer (inden for sundhed, bioøkonomi, energi, transport, klima, rummelige samfund og sikkerhed)

Hver søjle indeholder et antal delprogrammer. Hvor programmerne tidligere var isolerede og baseret på tunge videns- og forskningsprojekter, er vægten nu på innovationsprojekter og partnerskaber - horisontalt på tværs af søjlerne. Så der er lagt på til, at virksomheder skal spille en stor rolle i den 3. søjle for at bidrage til at løse Europas samfundsmæssige udfordringer.

Horizon 2020 indeholder flere initiativer, der er målrettet SMV’er i erkendelse af det store innovationspotentiale, de rummer.

SMV-instrumentet

Målet er at gøre det lettere for SMV’er at omsætte idéer til kommercielle produkter ved at gøre vejen fra idé til marked kortere og enklere. En virksomhed kan enten søge til: Projektmodning af innovationsprojekter, Innovationsprojekter eller Kommercialisering og finansiering.

Normalt i EU-projekter er partnerskaber på tværs af landene et krav, men SMV-instrumentet åbner op for, at en virksomhed kan gå alene med sit projekt.

EU-DK Support

EU-DK Support netværket drives af FI og består af et bredt udsnit af erhvervs -og forskningsfremme aktører: universiteterne, GTS-institutterne, Enterprise Europe Network (EEN), regionskontorerne, Væksthusene, Cluster Excellence Denmark, Creative Europe Desk, CAPNOVA, Erhvervsstyrelsen, Kulturstyrelsen og Styrelsen for Videregående Uddannelser

  • Copenhagen EU Office
  • NordDanmarks EU-Kontor
  • ZealandDenmark
  • South Denmark European Office
  • Central Denmark EU Office
Direktør Birgitte Wederking, Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office

”Interessen fra SMV’erne er stigende, og det skyldes dels de bredere rammer og den større effektorientering i Horizon2020 og dels vores opsøgende arbejde. At innovation i virksomhederne kan kobles op på de samfundsmæssige udfordringer med bl.a. sundhed og klima giver nye muligheder. EU-midler kan både for virksomheder, offentlige myndigheder og universiteter bruges til medfinansiering af vores regions erhvervsudvikling, viden og vækst.”

Direktør Benjamin Holst, NordDanmarks EU-Kontor

NordDanmarks EU-Kontor

”Det er lykkedes at gøre EU-programmerne mere anvendelsesorienterede, så forskning mere direkte søges udmøntet i vækst og beskæftigelse. Aalborg Universitet, som i forvejen er meget erhvervsrettet, har EU-kontor i samme bygning som os, så vi har tæt samarbejde og mange parløb mellem virksomheder, forskning og innovation, der kan være med til at drive væksten.”

Kontorchef Esther Davidsen, ZealandDenmark

ZealandDenmark

”Kommunerne er vigtige og driver rigtig meget. Med fokus på OPP (Offentlig-Private Partnerskaber) gør vi alt, hvad vi kan, for at få virksomhederne med omkring bordet så tidligt som muligt i processen. Her understøtter Horizon2020 med en mere virksomhedsrettet indsats end i tidligere programmer, og oftest bidrager virksomhederne med et meget værdifuldt praktisk overblik.”

Direktør Rasmus Anker-Møller, South Denmark European Office

South Denmark European Office

”For innovationsklare virksomheder er der bedre muligheder for støtte med Horizon2020, der har større fokus på markedet og innovation med involvering af virksomheder end tidligere EU-forskningsprogrammer. Det er blevet mere attraktivt for virksomhederne, bl.a. fordi der er fokus på up-scaling og markedsudrulning af innovative produkter og teknologier (fremfor egentlig forskning), og fordi der med nye instrumenter er lettet på administration og responstiden på en ansøgning er nedkortet.”

Direktør Lars Holte Nielsen, Central Denmark EU Office

Central Denmark EU Office

”Gevinsterne ved samarbejde i EU-regi rækker længere end den første direkte økonomiske indsprøjtning. Ud over gevinsten ved det internationale netværk giver det en blåstempling af ens virksomhed og projekt, der kan bruges i den videre markedsføring. Det er blevet nemmere nu med forsimpling af processen og mindre afrapportering, og med SMV-instrumentet kan man endda starte ud alene og tage partnere med senere.”