Af Michael Svane 

Det er afgørende, at Danmark har en høj tilgængelighed til markeder, kunder, underleverandører og kvalificeret arbejdskraft. Varer skal kunne transporteres effektivt til og fra produktions- og logistikvirksomhederne.

Virksomheder – uanset branche - har brug for at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Her spiller kvaliteten af infrastrukturen en stor rolle. Et effektivt transportsystem skaber et bedre arbejdsmarked, og giver samtidig den enkelte mulighed for at bruge tiden på familie og venner frem for i trafikken.

Ny infrastruktur giver reduktion af rejse og spildtid, hvilket er en gevinst i sig selv. Derudover giver ny infrastruktur afledte positive effekter i form af tiltrækning af investeringer, nye muligheder for klyngedannelse og vidensdeling, øget produktivitet, specialisering og arbejdsdeling.

Omvendt koster spildtid i trafikken også vækst og velfærd. En utilstrækkelig eller nedslidt infrastruktur og trængselsproblemer hæmmer investeringer, produktivitet og konkurrencekraft.

Skal tænkes bredt

Infrastruktur skal tænkes bredt, idet der også skal være fokus på trafikknudepunkter som lufthavne, havne, stationer og terminaler.

Mange virksomheder oplever, at den trafikale infrastruktur efterhånden er ved at bremse deres muligheder for vækst. Når landeveje sander til i trængsel, når motorvejsnettet er utilstrækkeligt, når cykelstier mangler, når busforbindelser forsvinder, eller når togtrafikken ikke fungerer, så får det økonomiske konsekvenser for virksomhederne og dermed for samfundet og for os alle sammen.

DI har beregnet, at trængslen i trafikken kostede samfundet hele 20 mia. kr. i 2017. En stigning i trængslen på 61 procent frem mod 2030, som forudsagt af Ekspertgruppen Mobilitet for Fremtiden, vil give en årlig omkostning på 32 mia. kr.

Nye teknologier

Ekspertgruppen har også vurderet, at vi skal forberede nutidens og den nære fremtids infrastruktur til nye teknologier. Indfasningen af førerløse køretøjer vil om muligt blot forøge efterspørgslen efter mobilitet og transport, og dermed lægge yderligere pres på den eksisterende infrastruktur. Teknologien er derfor ikke nogen løsning i sig selv, men skal naturligvis ses som en del af løsningen.

Dansk Industri har i en årrække efterlyst en masterplan, der skal sikre en samlet prioritering af fremtidens trafikale investeringer. En plan er nødvendig for at skabe forudsigelighed, så både borgere og virksomheder kender de fremtidige planer for udbygning af infrastrukturen. Tusindvis af private beslutninger afhænger nemlig af, om og hvornår en given infrastruktur bliver anlagt.

En samlet plan for investering

Der bør ske et løft i investeringerne i infrastrukturen, og der bør være en samlet plan for investeringerne, så de gennemføres dér, hvor behovet er størst.

Vi har en klar forpligtelse til at indrette os klimasmart i transportsektoren. Det gælder til lands, vands og i luften.
Det er dyrt at investere i ny infrastruktur, men det er dyrere at lade være. Mobilitet er nøglen til fremtidens vækst, men vi skal gøre det smart teknologisk, samfundsøkonomisk og klima- og energimæssigt.